Skip to main content

FAQ (Frequently Asked Questions) je zkratka pro “Často kladené otázky”. Jedná se o seznam nejčastěji pokládaných otázek a odpovědí na ně, který slouží k poskytnutí rychlých a stručných informací o daném tématu. A jelikož předpokládáme, že mnoho otázek člověka napadne i při prohlížení těchto stránek, na vybrané otázky se budeme snažit jednoduše a věcně odpovědět.

Lze předpovědět zemětřesení?

Předpověď zemětřesení není v dnešní době uskutečnitelná. S jistotou víme jen to, kde všude se nacházejí seismické zlomy. Pokud víme, kdy tam naposledy bylo velké zemětřesení, často dovedeme spočítat, že je v té oblasti už kumulované velké napětí – za desítky, někdy stovky let. Z toho nepoznáme, jestli se zemětřesení akutně blíží, můžeme ale odhadnout, jak velké bude, až nastane. (Václav Kuna, GFÚ)

Předpovídat s přesností zemětřesení se zatím opravdu nedá. A to i přes to, že je po celém světě poměrně hustá síť stanic. Je to, jako když ohýbáte pravítko – tušíte, že praskne, ale nevíte přesně, na kterém místě a kdy. (Jan Zedník, GFÚ)

Jak vznikají blesky?

Blesky vznikají v atmosféře v důsledku nabíjení oblaků elektrickým nábojem. Elektrický náboj se separuje v oblaku, přičemž se na jednom místě hromadí negativní a na druhém kladné náboje. Tento proces vytváří elektrické pole a ionizuje okolní vzduch, vytvářející vodivou cestu. Před bleskovým výbojem mohou nastat předbleskové výboje, což jsou slabší elektrické jevy. Hlavní bleskový výboj nastává, když dosáhne dostatečného elektrického potenciálu. Pohybující se elektrony a ionty vytvářejí záblesk světla, který vnímáme jako blesk. Blesk je doprovázen hlasitým zvukem zvaným hrom, který vzniká tlakovými vlnami. Blesky mohou zasáhnout různé cíle na zemi, včetně stromů, budov a dalších objektů. Bouřky jsou často spojeny s blesky, a proto je důležité dodržovat bezpečnostní opatření během bouřkového počasí. Studium blesků a jejich vzniku pomáhá lépe porozumět atmosférickým jevům a zvyšuje bezpečnost v případě bouřek.

Proč se stávají důlní neštěstí?

Důlní neštěstí mohou vznikat z různých důvodů a často je možné je rozdělit do několika kategorií. Níže uvádíme několik hlavních faktorů, které mohou vést k důlním neštěstím:

  • Technické závady a poruchy: Poruchy technického vybavení, jako závažné poruchy, kolapsy šachet, selhání ventilace nebo elektrických zařízení, mohou způsobit vážná nebezpečí pro důlní pracovníky.
  • Nedostatečná bezpečnostní opatření: Nedostatečná implementace bezpečnostních postupů a opatření, chyby ve výcviku pracovníků nebo ignorování bezpečnostních standardů mohou zvýšit riziko důlních nehod.
  • Přirozené katastrofy: Přírodní události, jako jsou zemětřesení, povodně nebo sesuvy půdy, mohou mít fatální následky v důlních oblastech.
  • Člověkem způsobené faktory: Nesprávné lidské chování, zanedbávání bezpečnostních pravidel, nedostatečná údržba zařízení nebo nedostatečné monitorování důlního prostředí mohou přispět k vzniku nehod.
  • Výbuchy plynů: Akumulace zápalných plynů, jako je metan, a jejich následné výbuchy jsou jedním z nejčastějších nebezpečí v dolech.
  • Ztráta stability: Průlom nádloží, zával, deformace pilířů a jiné fenomény vznikají vlivem snížené stability důlních děl na základě špatně vedených důlních děl, absence výztuže, ale mj. i zvýšeným tlakem z nadloží

Je důležité zdůraznit, že kombinace těchto faktorů může přispět k vzniku vážných důlních neštěstí. Prevence a pravidelná revize bezpečnostních opatření jsou klíčové pro minimalizaci rizik a ochranu životů pracovníků v podzemí

Jak vzniká sesuv?

Sesuv je relativně rychlý, krátkodobý klouzavý pohyb horninových hmot na svahu podél jedné nebo více průběžných smykových ploch. Tento terénní tvar vzniká při relativně rychlém přemisťování horninových hmot po svahu, přičemž část hmot se nasune na původní terén v předpolí. K sesuvnému pohybu dochází, když jsou splněny morfologické, geologické, hydrogeologické a klimatické předpoklady. Sesuv může být způsoben porušením stability svahu v důsledku přírodních procesů nebo lidské činnosti. Sklon svahu náchylného k sesuvu půdy obvykle přesahuje 22 stupňů.

K sesuvu dochází, když dojde k narušení stability svahu v důsledku přírodních procesů nebo lidské činnosti. Nestabilitu svahů může způsobit zvýšení obsahu vody v půdě, suti nebo horninách, když voda vyplňuje spáry a mění pevnou vazbu mezi zrny zeminy či skalního masivu. Voda může působit jako mazadlo na rozhraní vrstev, usnadňující klouzání. Změny porostu nebo odstranění vegetace mohou rovněž přispět k nestabilitě svahu. Soudržnost hornin může být narušena zmrznutím a zvětráváním.