Skip to main content

Dne 5. 10. 2023 proběhl Seminář k Mezinárodnímu dni geodiverzity, který pořádalo Oddělení environmentální geografie Ústavu Geoniky AV ČR ve spolupráci s Českou geologickou službou, AOPK, Ústavem struktury a mechaniky hornin AV ČR a Mendelovou univerzitou v Brně. Příspěvky se týkaly např. ochrany neživé přírody v CHKO Moravský kras, významných geologických lokalit v databázi České geologické služby, ochrany půdy, měření pohybů na významných zlomech anebo výzkumu antropogenních tvarů reliéfu na vybraných lokalitách v rámci Brna.

V publiku byli přítomni zástupci místních samospráv, studenti a vyučující středních a základních škol, pracovníci organizací, které se věnují environmentálnímu vzdělávání, i širší veřejnost. Akce byla zakončena prohlídkou brněnského lapidária a komentovanou vycházkou po části brněnské geostezky.